Vinaora Nivo Slider 3.x

Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

28-10-2016
Thanh Nam Tax
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
928
ThanhNamTax trích hướng dẫn kế toán Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015
 
Sơ đồ kế toán
        
 
1. Nguyên tắc kế toán
 
a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” tại các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
 
          b) Việc quản lý và sử dụng Quỹ; Báo cáo, quyết toán; Lưu trữ hồ sơ, chứng từ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đơn vị quản lý Quỹ phải mở tài khoản riêng để theo dõi các khoản thu, chi của Quỹ; Mở sổ kế toán để hạch toán rõ ràng, đầy đủ, kịp thời các giao dịch phát sinh.
         
          c) Nguồn thu của Quỹ có thể bao gồm các khoản, như:
 
          - Thu từ cổ phần hóa; Thu từ các hình thức sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp;
          - Kinh phí hỗ trợ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
          - Lãi tiền gửi của Quỹ tại ngân hàng;
          - Tiền phạt chậm nộp;
          - Các khoản khác theo quy định của pháp luật.
 
          d) Nội dung chi Quỹ
 
          - Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu, giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư và xử lý các vấn đề tài chính theo quy định của pháp luật;
          - Bổ sung vốn điều lệ cho các đơn vị theo quy định của pháp luật;
          - Điều chuyển, đầu tư vào doanh nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
          - Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
 
 
          2. Kết cấu và nội dụng phản ánh của tài khoản 417 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
         
Bên Nợ: Các khoản chi từ Quỹ theo quy định của pháp luật.
 
          Bên Có: Các khoản thu của Quỹ
 
Số dư bên Có: Số dư Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp hiện có cuối kỳ.
 
 
          3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
          a) Kế toán số thu về cổ phần hóa:
          Nợ TK 1385 - Phải thu về cổ phần hoá
                   Có TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.
         
b) Kế toán phản ánh số thu của Quỹ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 138
                   Có TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.
 
c) Căn cứ vào báo cáo quyết toán các khoản chi thực hiện chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp cổ phần hoá và chi phí cổ phần hoá do doanh nghiệp cổ phần hóa lập, kế toán tại Công ty mẹ, Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước phản ánh số thu từ chênh lệch thu, chi cổ phần hoá doanh nghiệp và phản ánh số đã chi trả cho người lao động, số chi phí cổ phần hoá, ghi:
          Nợ các TK 111, 112
          Nợ TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.
                   Có TK 1385 - Phải thu về cổ phần hoá.
 
          d) Khi điều chuyển Quỹ hoặc chi tiền từ Quỹ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, ghi:
          Nợ TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
                   Có các TK 111, 112.
 
          đ) Khi có phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ cho các Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, Công ty mẹ, kế toán ghi:
          Nợ TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
                   Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 
 
 

Bình luận

Gửi bình luận

Hãy nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu trong ô có dấu (*). Không được phép sử dụng mã HTML.

CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin