Vinaora Nivo Slider 3.x

Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
1867

Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
2220

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
1717

Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
1719

Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
1913

Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 611 - Mua hàng

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
1888

Tài khoản 611 - Mua hàng theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
1577

Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa.

Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu

28-10-2016
Tài khoản doanh thu
2135

Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

28-10-2016
Tài khoản doanh thu
1795

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Page 8 of 17
CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin