Vinaora Nivo Slider 3.x
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp…
Guidelines on preparation and presentation of cash flow statement...
Guidelines on preparation and presentation of income statement
Lập và trình Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
Principles of preparation of financial statements upon change of currency in accounting.
The method of converting financial statements prepared in foreign currencies into Vietnam dong to publicize information and submit to State management agencies shall be as follows...
Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên sổ kế toán của doanh nghiệp cũ được ghi nhận là số phát sinh trên…
All balances of assets, liabilities and owner‘s equity of the old enterprises prior to transformation are recorded in the opening balance of the new enterprises and are presented in the…
Những tài sản và nợ phải trả không được phân loại là ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn.
Hệ thống Báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Báo cáo tài…
Page 1 of 2
Thanh Nam Co,.Ltd
Address : 196 Van Kiep, Ward 3, Binh Thanh District, Ho Chi Minh
Mobile : (08) 6 679 53 06

Newletters