Vinaora Nivo Slider 3.x

Tài khoản 138 - Phải thu khác

28-10-2016
Tài khoản tài sản
3077
ThanhNamTax trích hướng dẫn kế toán Tài khoản 138 - Phải thu khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng 01/01/2015
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh…
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Tài khoản 242 - Chi phí trả trước

28-10-2016
Tài khoản tài sản
2392
Chi phí trả trước về thuê cơ sở hạ tầng, thuê hoạt động TSCĐ (quyền sử dụng đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng làm việc, cửa hàng và TSCĐ…

Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang

28-10-2016
Tài khoản tài sản
1753
Công tác đầu tư XDCB và sửa chữa lớn TSCĐ của doanh nghiệp có thể được thực hiện theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở các doanh nghiệp…

Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản

28-10-2016
Tài khoản tài sản
1573
Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản...

Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh

28-10-2016
Tài khoản tài sản
1538
BCC có thể được thực hiện dưới hình thức cùng nhau xây dựng tài sản hoặc hợp tác trong một số hoạt động kinh doanh.

Tài khoản 228 - Đầu tư khác

28-10-2016
Tài khoản tài sản
1576
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư khác (ngoài các khoản đầu tư vào công…
Tài khoản này không phản ánh các giao dịch dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân.

Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con

28-10-2016
Tài khoản tài sản
1565
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con.
Page 1 of 4
CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin